Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Eesti Kepikõnni Liit (edaspidi liit) on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes huvides ning heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mis ühendab kepikõnniga tegelevaid ja kepikõndi toetavaid klubisid, seltse, ühendusi Eestis.
1.2. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, rahvusvaheliste organisatsioonide otsustest ja määrustest ning käesolevast põhikirjast.
1.3. Liit on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat ja iseseisev bilanss, kel on õigus avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal ja teostada finantsoperatsioone.
1.4. Liidul on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.5. Liidu asukoht on Pirita tee 12, 10127 Tallinn ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

2. Liidu eesmärgid ja tegevus

2.1. Kepikõnni arendamise kaudu tervise ja sportlike eluviiside edendamine.
2.2. Tingimuste loomine kepikõnni harrastamiseks.
2.3. Kepikõnnialaste ürituste (sh. tasuliste) korraldamine.
2.4. Treenerite koolituse korraldamine, metoodiliste materjalide levitamine.
2.5. Kepikõnnialase tegevuse juhendite, eeskirjade jms. kehtestamine.
2.6. Üleriigiliste ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide kepikõnnialases koostöös osalemine.
2.7. Vastavalt võimalustele pakkuda kepikõnniga tegelevatele organisatsioonidele kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil.
2.8. Varaliste annetuste ja eraldiste vastuvõtmine, tehingute teostamine liidu kasutuses ja omandis oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ning vastavate lepingute sõlmimine.
2.9. Anda välja vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale mitteriiklikke stipendiume ja toetusi.
2.10. Liidu arengukava koostamine.

3. Liidu liikmeskond

3.1. Liidu liikmeteks võivad olla kepikõnnist huvitatud, seda harrastada ja arendada soovivad juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.
3.2. Liidu liikmeks astumisel tuleb esiteda kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 75 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
3.3. Liikmeksolek lõpeb liikme vabatahtliku väljaastumisega, väljaarvamisega, liikme tegevuse lõppemisega. Vabatahtlikuks väljaastumiseks esitatakse liidu juhatusele kirjalik avaldus.
3.4. Liikmest väljaarvamise küsimused otsustab juhatus ja kinnitab üldkoosolek . Väljaarvamine võib toimuda, kui liige rikub liidu põhikirja või ei täida liidu juhtorganite otsuseid.
3.5. Liidu liikmetel on õigus:
3.5.1. osaleda ja olla esindatud liidu kõigil üritustel ning liidu tegevuses;
3.5.2. osaleda vahetult või oma esindajate kaudu hääleõiguslikena üldkoosolekutel ning valida ja olla valitud liidu valitavatesse organitesse, esindada liitu selle juhtoganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3.5.3. esitada arupärimisi liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada liidu tegevusest vajalikku

4. Liidu juhtimine

4.1. Liidu kõrgemaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumist peab ette teatama vähemalt neliteist päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.
4.2. Liidu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuavad liidu huvid või nõue on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmete poolt.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine ja liidu eesmärkide muutmine;
4.3.2. liidu tegevuse lõpetamine, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.3.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.4. liidu presidendi ja teiste juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
4.3.5. liidu revisjonikomisjoni valimine; komisjoni liikmete arvu ning ametiaja kestvuse määramine;
4.3.6. liidu juhatuse liikmete valimine ning ametiaja kestvuse määramine;
4.3.7. liidu patrooni (aupresidendi) valimine
4.3.8 liidu liikmemaksu suuruse ja tasumistähtaja kehtestamine
4.3.9 liikme väljaarvamise kinnitamine
4.4. Liidu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. põhikirja muutmine ja liidu tegevuse lõpetamise otsus, mille vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalejate häältest. Kui koosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek 1 kuu jooksul, teatades sellest ette vähemalt 7 päeva. Teist korda kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaleilmunud liikmete arvust.
4.5. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liidu liikmete nõusolek.
4.6. Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast liidu presidendi, kes juhib juhatuse tegevust.
4.7. Kõigil liidu liikmetel on hääletamisel üks hääl.
4.8. Üldkoosolekute vaheajal juhib liidu tööd juhatus, mille kutsub kokku president vähemalt kord poolaastas.
4.9. Juhatuse liikmete minimaalne arv on viis ja maksimaalne seitse.
4.10. Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulub:
4.10.1. juhendite, määruste ja kalenderplaanide kinnitamine;
4.10.2. liidu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.10.3. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
4.10.4. juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
4.10.5. rahvusvahelistesse spordiorganisatsioonidesse ning üleriigilistesse; spordiorganisatsioonidesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.10.6. liidu tegevuskava ja eelarve koostamine, kinnitamine ja nende esitamine üldkoosolekule;
4.11. Juhatuse tööd juhib president. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekus osaleb üle poole liikmetest ja poolt hääletab üle poole hääletanuist.
4.12. Juhatus määrab palgaliste töötajate kooseisu, kinnitab ametipalgad ning asjaajamisjuhendid.
4.13. Juhatuse liikmed esindavad liitu kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud president, kes esindab liitu ainuisikuliselt.
4.14. Juhatus lahendab kõik küsimused, mis ei nõua põhikirja ja kehtiva seadusandluse põhjal üldkoosoleku kokkukutsumist.
4.15. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral liitu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

5. Liidu vahendid, vara ja aruandlus

5.1. Liidu vahendid ja vara moodustuvad:
5.1.1. füüsiliste- ja juriidiliste isikute annetustest;
5.1.2. riiklikest ja üleriigiliste spordiorganisatsioonide toetustest;
5.1.3 sihtkapitalide ja sihtasutuste toetustest;
5.1.4. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt, koostöölepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga, intressitulust ning muudest laekumistest;
5.1.5. liikmemaksudest.
5.2. Liidu vahendid ja vara kuuluvad liidule ning kasutatakse ja käsutatakse liidu põhieesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
5.3. Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.
5.4. Juhatus kontrollib liidu raamatupidamise vastavust raamatupidamise seadusele.
5.5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle revisjonikomisjonile ja üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest;

6. Liidu tegevuse lõpetamine

6.1. Liidu tegevus lõpetatakse:
6.1.1.üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete esindajatest;
6.1.2.pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et liidul on vähem vara kui võetud kohustusi;
6.1.3.liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
6.1.4.sundlõpetamise korras kohtuotsusega.
6.2. Liidu lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon, kuhu kuuluvad juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
6.3. Likvideerimiskomisjon:
6.3.1.lõpetab liidu toimingud;
6.3.2.avaldab liidu lõpetamise teate ajalehes;
6.3.3.esitab avalduse liidu kustutamiseks registrist;
6.3.4.annab liidu dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule;
6.3.5.esitab avalduse dokumentide hoidja nime kandmiseks registrisse;
6.3.6.teeb muid vajalikke toiminguid liidu tegevuse lopetamiseks.
6.4. Liidu lõpetamise korral kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.